​برنامه کلاس ها و دوره ها 

۱-  کد اول طراحی ۱۴۰۰         ۸ آبان ماه ۱۴۰۰       ۳۵ ساعت     ۱۴ جلسه              شنبه ها ۱۸ الی ۲۰:۳۰     ظرفیت تکمیل

۲- کد دوم طراحی ۱۴۰۰        ۸ آذر ماه ۱۴۰۰       ۳۵ ساعت       ۱۴ جلسه         یکشنبه ها ۱۸ الی ۲۰:۳۰       ظرفیت تکمیل
​​​​​​​

۳- عناصر جزییات              اعلام خواهد شد​​​​​​​      ۱۲ ساعت       ۶ جلسه                اعلام خواهد شد             غیر فعال

برنامه کلاس های آنلاین

با تدریس و تحت نظر مهندس سید حسین تقوایی