​آمادگی برای آزمون نظام مهندسی
توسط مهندس سید حسین تقوایی
(استاد مدعو دانشگاه تهران)

آزمون طراحی
عناصر و جزییات
جدید - برنامه های فیلم محور

​درباره مهندس سید حسین تقوایی

مشاهده رزومه آموزشی - حرفه ای کامل به فارسی

مهندس سید حسین تقوایی

​استاد مدعو دانشگاه تهران - پردیس هنر های زیبا از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۸
استاد مدعو دانشگاه تهران- پردیس کیش از سال 
استاد مدعو دانشگاه فنی حرفه ای شریعتی از سال 
استاد مدعو دانشگاه آزاد قزوین از سال
استاد مدعو دانشگاه پارس از سال
مدرس درس طراحی و عناصر جزییات آزمون نظام مهندسی در مرکز معماری ایران، آکادمی معماری و برخی شهرها از جمله کرج، اصفهان، گرگان و....

مشاهده رزومه حرفه ای به انگلیسی