​آمادگی برای آزمون نظام مهندسی
توسط مهندس سید حسین تقوایی
(استاد مدعو دانشگاه تهران)

آزمون طراحی
عناصر و جزییات
برنامه های فیلم محور
پیش ثبت نام برنامه سال ۱۴۰۲

​درباره مهندس سید حسین تقوایی

مشاهده رزومه آموزشی - حرفه ای کامل به فارسی

مهندس سید حسین تقوایی
دارای پروانه نظام مهندسی در کشورهای ایران و کانادا

چکیده سوابق تدریس:
​​​​​​​​استاد مدعو دانشگاه تهران - پردیس هنر های زیبا از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۸
استاد مدعو دانشگاه تهران- پردیس کیش از سال  ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

استاد مدعو دانشگاه فنی حرفه ای شریعتی از سال ۱۳۸۸ ال ۱۳۹۷
استاد مدعو دانشگاه آزاد قزوین از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲
استاد مدعو دانشگاه پارس از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵
مدرس درس طراحی و عناصر جزییات آزمون نظام مهندسی در مرکز معماری ایران، آکادمی معماری و برخی شهرها از جمله کرج، اصفهان، گرگان و ارومیه.

مشاهده رزومه حرفه ای به انگلیسی