جدول برنامه زمانی کلاس های غیر حضوری مهندس تقوایی

عنوان دوره کد زمان شروع مدت دوره تعدادجلسات
روز کلاس ساعت کلاس ظرفیت دوره لینک ثبت نام
غیر حضوری اول ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ ۳۵ ساعت ۱۴ جلسه یکشنبه ها
و چهارشنبه ها
۱۸ الی ۲۰:۳۰ ظرفیت تکمیل تکمیل ظرفیت
غیر حضوری دوم ۸ فروردین ۱۳۹۷ ۳۵ ساعت ۱۲ جلسه یکشنبه ها
و چهارشنبه ها
۸ الی ۱۱ صبح ظرفیت تکمیل تکمیل ظرفیت
غیر حضوری سوم ۱۷ فردوردین ۱۳۹۷ ۳۰ ساعت ۱۰ جلسه دوشنبه ها
و جمعه ها
جمعه ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
و دوشنبه ۱۸ الی ۲۱
ظرفیت تکمیل تکمیل
ظرفیت
عناصر جزییات غیر
 حضوری(مطابق سرفصل
 ارائه شده)
اول ۲۸ فروردین۹ ساعت ۳ الی ۴ جلسه سه شنبه هاساعت ۱۸-۲۱ظرفیت تکمیلتکمیل ظرفیت

غیر حضوری دانشحویان سابق --- پنجشنبه ۶ اردیبهشت۱۰ ساعت
+ سه آزمون  
۵ جلسه شنبه پنحشنبه و جمعه
طبق جدول کلاس
عصر ها طبق جدول کلاس

ظرفیت تکیمل

تکمیل ظرفیت
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---