آزمون های آزمایشی طراحی شده توسط مهندس تقوایی

برای دریافت صورت سوال روی شماره آزمون آزمایش کلیک نمایید

آزمون دوره های گذشته نظام مهندسی

آزمون طراحی سال ۱۳۸۹ اسفند ماه

آزمون طراحی سال ۱۳۹۳ خرداد ماه

آزمون طراحی سال ۱۳۹۴ مرداد ماه

آزمون طراحی سال ۱۳۹۵ شهریور ماه

آزمون طراحی سال ۱۳۹۵ اسفند ماه