تدریس مباحث امتحان طراحی

آموزش محاسبه طول رمپ

دو روش محاسبه طول رمپ به صورت ویدیویی آموزش داده شده است.


آموزش بحث حریق در پلکان

در یک محتوای آموزشی بحث حریق در پلکان تدریس شده است.


آموزش ترسیم فنی پله

در یک ویدیو ۹ دقیقه ای ترسیم فنی پله در پلان آموزش داده می شود.


جدید - آموزش منطق ساخت پله قسمت اول

آموزش منطق ساخت پله با شمشیری در یک ویدیو ۳:۳۰ دقیقه ای - قسمت اول


بررسی آزمون اسفند ۱۳۹۱ بخش اول

بخش اول حل پارکینگ در حالت های مختلف


بررسی آزمون اسفند ۱۳۹۱ بخش دوم

بخش دوم ستون گذاری و حل همکف با توجه به زیر زمین و تاثیرات همکف بر پلان زیر زمین


بررسی آزمون اسفند ۱۳۹۱ بخش سوم

بخش سوم طراحی طبقه مسکونی در سه حالت کاملا مختلف


آموزش سقف شیبدار با شیب ۴ طرفه

در محتوای آموزشی ۲۰ دقیقه ای سقف شیبدار ۴ طرفه از نمونه های ساده تا پیچیده آموزش داده می شود و در انتها بام سوال شهریور ۱۳۹۵ توسط مهندس تقوایی حل میشود.


مبحث

آموزش


مبحث

آموزش